پنجشنبه 28 مرداد 1395

نصب اتصال اسپلیت تی روی لوله

عملیات هات تپ پس از جوشکاری اسپلیت تی روی لوله‌ی زنده‌ی حاوی سیال صورت می‌گیرد. جوشکاری روی خطوط لوله حاوی جریان سیال یکی از مخاطره‌امیز ترین مراحل انجام عملیات هات تپ است. آثاری که حرارت جوش و نفوذ احتمالی مواد ذوب یا مواد شیمیایی ساطع از آن به سیال لوله، می‌تواند منشدً خطرات جدی باشد. از این رو شناسایی و تدبیر در خصوص این مخاطرات جزو الزامات کار انشعاب داغ یا هات تپ است. اصلی‌ترین نگرانی‌ها از جوشکاری روی خط زنده عبارتند از:

-         سوختن یا تخریب ناحیه جوش: در صورتی که جوشکاران از تبحر کافی برخوردار نباشند، یا تیم طراحی ابزار مناسب جهت جوشکاری با توجه به ضخامت لوله را معرفی نکرده باشند، ممکن است نواحی جوش دچار ایراداتی نظیر حوضچه‌های بزگ یا حتی سوراخ شدن لوله شوند. بروز این گونه خطرات باید بسیار جدی گرفته شود. جوشکاران باید در تنظیم آمپر دستگاه جوش، انتخاب نوع الکترود و تعداد پاس‌های جوش بسیار محتاط باشند.

-         ترک هیدروژنی محل اتصال دو بخش لوله: در ناحیه جوشکاری میان دو لوله، ممکن است ترک‌های هیدروژنی رخ دهند. این ایرادات بدون شک ایراداتی بزرگ در آینده ایجاد خواهند کرد و تا جای ممکن باید از آن‌ها اجتناب شود. با استفاده از فنون مدرن جوشکاری، دستورالعمل‌های مناسب و جوشکاران حرفه‌ای باید از بروز چنین ایراداتی جلوگیری کرد. تست خطوط جوش نیز جزو الزامات محسوب می‌شود. در این مورد تست PT نیز پاسخگو خواهد بود، گرچه بهتر است از تست‌های قوی‌تر و دقیق‌تر استفاده شود.

-         واکنش‌های شیمیایی ناشی از گرما: در نتیجه حرارت ناشی از جوشکاری در خطوط جوش ممکن است مواد شیمیایی منتشر در محل کار و نیز سیال خط لوله واکنش نشان دهند. در این خصوص نیز تدابیر لازم باید اتخاذ شده باشد. در خصوص سیالات واکنش پذیر تر نظیر بنزین باید حساسیت بیشتری داشت چرا که هر گونه اهمال می‌تواند فجایعی نظیر انفجار را بهمراه داشته باشد. همچینین دود و غبار ناشی از جوشکاری نیز حاوی مواد شیمیایی است که اگر در مجاورت مواد شیمیایی واکنش‌پذیر قرار بگیرد خطراتی به همراه خواهد داشت. از این رو پیش از جوشکاری باید تمامی مواد شیمیایی پراکنده در محیط انجام عملیات هات تپ شناسایی و از عدم حساسیت آن‌ها در مقابل جوشکاری اطمینان کسب کرد.

در صورتی که فاکتورهای ذکر شده جهت جوشکاری اسپلیت تی یا هر اتصال دیگر روی لوله در نظر گرفته شوند، می‌توان حتی روی لوله به ضخامت 4 میلی متر نیز جوشکاری اتصال را انجام داد. در صورت فراهم بودن تمامی شرایط، و در شزایط ایده‌آل، این عدد به 3 میلی‌متر نیز می‌رسد. گرچه استانداردهای جوشکاری و هات تپ ضخامت کمتر از 8/4 میلی‌متر را برای جوشکاری توصیه نمی‌کنند اما در صورتی که تمامی شرایط بر وفق مراد باشد می‌توان از ضخامت‌های پایین‌تر نیز استفاده کرد.