پنجشنبه 27 خرداد 1395

نکات جوشکاری پیش از اجرای عملیات هات تپ

عملیات جوشکاری در واقع اولین گام فرایند هات‌تپ بشمار می‌رود دارای حساسیت‌های ویژه است. در هات‌تپ خطوط لوله اتصالات باید پیش از اجرای عملیات هات‌تپ روی مکان‌های مناسب و به صورت صحیح نصب شوند. عموماً این کار از طریق جوشکاری انجام می‌شود مگر آن‌که اتصالات اجزاء و قطعاتی داشته باشد که به صورت مکانیکی بهم نصب می‌شوند. برای مثال اسپلیت‌تی مکانیکی بصورت پیچ و مهره‌ای روی لوله نصب می‌شود، اما در شرایط کلی اتصال از طریق جوشکاری انجام می‌گردد.

بنابراین جوشکاری پیش‌نیاز عملیات هات تپ بوده و کیفیت اجرای عملیات هات‌تپ و میزان مقاومت سرویس تحویل داده شده، به استحکام جوشکاری وابسته است. کوچک‌ترین ایراد در جوشکاری، تأثیر مستقیم بر کیفیت عملیات هات تپ خواهد داشت و در نتیجه توجه به تمامی نکات دخیل در عملیات جوشکاری ضروری است. از این رو به برخی اقدامات احتیاطی برای افزایش ضریب اطمینان جوشکاری اشاره می‌شود:

آ) از آن‌جا که هات تپ فرایندی ویژه می‌باشد، جوشکاری مربوط به آن نیز باید دارای الزامات ویژه باشد. بنابراین باید از یک دستورالعمل جوشکاری که مورد تأیید برای کاربردهای ویژه است بهره برد. چنین سندی می‌بایست توسط یک فرد واجد شرایط تدوین شده باشد.

ب) باید پرسنل جوشکاری را انتخاب کرد که توان پیاده سازی الزامات دستورالعمل مذکور را داشته باشد. از طرفی بهتر است جوشکار اندک سررشته‌ای در مورد عملیات هات تپ نیز داشته باشد تا مطابق با نیازهای واقعی این فرایند عمل کند.

پ) اطمینان حاصل شود که اتصالات پیش از جوشکاری در محل مستقر و پشتیبانی شده‌اند.

ت) در صورت وجود گرد و خاک، برف و یا باران، حین تمیزکاری، آماده‌سازی، جوشکاری و بازرسی جوش از ناحیه‌ی جوش محافظت کنید.