یکشنبه 25 مهره 1395

انجام هات تپ در خطوط فرساشیمی

هات تپ خطوط فرساشیمی واقع در مجتمع پتروشیمی مبین، یکی از آخرین پروژه‌های هات تپ شرکت پیشگام صنعت ابزار در سال 1395 تاکنون می‌باشد که با موفقیت و بدون هر گونه ایرادی به پایان رسید. مجتمع پتروشیمی مبین از مشتریان شرکت پیشگام صنعت ابزار در زمینه دریافت خدمات انشعاب گرم هات تپ است که در سال جاری چندین عملیات هات تپ روی خطوط لوله این مجتمع به انجام رسیده است. اغلب این پروژه‌ها روی خطوط لوله مخازن انجام گرفته است. در پروژه اخیر دو عملیات هات تپ روی خطوط لوله این مجتمع به انجام رسید. کلیه مراحل فرایند هات تپ، اعم از طراحی و ساخت اسپلیت تی، نصب و جوشکاری آن روی لوله، انجام تست‌های فشارو  نشتی و در نهایت انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ تماماً توسط تیم‌های مهندسی و اجرایی شرکت پیشگام صنعت ابزار انجام شد.

عملیات اول عبارت از انشعاب‌گیری گرم 6 اینچ از خط نیتروژن 8 اینچ در ناحیه مخازن مجتمع پتروشیمی مبین بود. با توجه به حساسیت‌هایی که عملیات هات تپ روی خطوط لوله حاوی سیال نیتروژن دارد، احتیاطات ویژه و دستورالعمل منحصربفردی برای انجام کار تدوین و مورد تأیید تیم مهندسی مجتمع قرار گرفت. فرایند ساخت اسپلیت تی به سایز 6x8 اینچ با دقت و سرعت انجام شد و سپس روی خط لوله نصب و جوشکاری شد. با توجه به حساسیت نیتروژن در مقابل حرارت ناشی از جوشکاری، برای جوشکاری اسپلیت تی روی لوله دستورالعملی ویژه تدوین و در خصوص تعداد پاس جوش و نوع الکترود مورد استفاده تدابیر لازم اتخاذ شد. خصوصاً محل اتصال جوش اسپلیت تی با لوله بسیار خطیر بود چراکه کوچک‌ترین خوردگی باعث نفوذ چاله جوش به جداره داخلی لوله و در نتیجه بروز نشتی و برون ریز نیتروژن از لوله می‌شد که خطرات جبران‌ناپذیری به همراه داشت.

پس از موفقیت در عملیات جوشکاری اتصال اسپلیت تی روی لوله، نصب ولو و تست آن صورت گرفته و در نهایت عملیات هات تپ در اسرع وقت و بدون بروز کوچک‌ترین وقفه‌ای با موفقیت به اتمام رسید.

عملیات دوم، عبارت بود از هات تپ 18 اینچ روی خط لوله 20 اینچ MEG در محل اتصال به خطوط لوله فرساشیمی. این عملیات با توجه به سایز بزرگتر، و نیز نزدیکی سایز انشعاب به سایز لوله اصلی دشواری‌های به مراتب بیشتری داشت. به طور کلی در عملیات‌های سایز به سایز، یا در مواردی که سایز انشعاب بسیار نزدیک به سایز لوله می‌باشد، انجام عملیات هات تپ بسیار حساس خواهد بود. در این خصوص میزان پیشروی لازم و حدود تلورانس آن نیز باید به دقت مشخص و اپراتورهای هات تپ را در خصوص رعایت میزان مشخص شده کاملاً توجیه کرد. پیشروی کمتر از میزان مشخص شده فرایند برش لوله را ناتمام خواهد گذاشت و از سوی دیگر پیشروی بیشتر از میزان مورد نظر باعث سوراخ شدن لوله اصلی از سوی جداره مقابل خواهد شد. از این‌رو محاسبات به صورت دقیق انجام گرفته و عملیات نیز کاملاً مطابق با محاسبات به اتمام رسید.