یکشنبه 14 شهریور 1395

نگرش فرایندی؛ راه رفع ایرادات هات تپ

عملیات هات تپ همچون هر عملیات دیگر از مجموعه‌ای از اجزا و اعمال تشکیل شده که در کنار هم زنجیره‌ای کامل را می‌سازند. این زنجیره فرایند هات تپ خوانده می‌شود و  از این‌رو، هرگز عملیات هات تپ را نمی‌توان به صرف مرحله‌ی آخر یعنی برش لوله توسط کاتر دستگاه هات تپ تقلیل داد. این فرایند مراحل متعددی را شامل می‌شود که از انجام امکان‌سنجی‌های فنی و اقتصادی شروع می‌شود، با طراحی، ساخت و نصب اتصالات روی خطوط لوله ادامه می‌یابد و با انجام تست‌ها و در نهایت نصب دستگاه هات تپ و انجام عملیات به پایان می‌رسد. نابراین چه مجری و چه مشتری انجام عملیات هات تپ باید واقف باشند که هات تپ مجموعه‌ای از زیرفرایندهای به هم پیوسته و مرتبط را شامل می‌شود که بروز ایراد در هر یک از آن‌ها کل فرایند را تخریب می‌کند.

بدیهی است الگوی نظارت، پایش و مدیریت پروژه به اقتضای نیاز کار و مشخصات پروژه تعیین می‌شود. مدیریت پروژه باید توان پوشش و همگن‌سازی و ایجاد هماهنگی میان تمامی اجزای پروژه را داشته باشد و از این مدیریت پروژه هات تپ نیز بر حسب ماهیت فرایندی این پروژه باید نگاه فرایندی داشته باشد. در این راستا انجام اقدامات زیر ضروری است:

-         مجری انجام پروژه در مقام مدیر پروژه باید دستورالعمل مدون مراحل و چگونگی انجام کار هات تپ را از فاز صفر تا فاز نهایی را تهیه و به مشتری ارائه دهد. در صورت نیاز وی باید آماده‌ی دفاع از دستورالعمل مذکور باشد

-         بر حسب دستورالعمل، بهتر است برنامه زمانی انجام کار با در نظر گرفتن امکاناتی که مشتری پروژه هات تپ متعهد به تهیه‌شان است آماده و ارائه نماید.

-         در این دستورالعمل کلیه‌ی مراحل یا زیر فرایندهای پروژه باید به صورت مشخص تفکیک و ورودی و خروجی هر مرحله تمییز داده شده باشند

-         خروجی‌های هر مرحله حکم ورودی مرحله‌ی بعدی را خواهند داشت. برای مثال هر گونه ایراد در طراحی اسپلیت تی طبیعتاً ساخت اسپلیت تی را به ایراداتی مبتلا خواهد کرد. تمایزگزاری این مراحل، قدرت تشخیص ایرادات بروز یافته را بیشتر می‌کند.

-         تا جای ممکن تمامی ایرادات احتمالی پیش‌بینی و تدوین شوند. در این صورت می‌توان پیش از رویداد مشکل، از بروز احتمالی آن آگاه شد و تدابیر لازم برای ممانعت از هر گونه خرابی و ایراد را شناسایی کرد.

-         تا جای ممکن تمامی موارد فوق در دستورالعمل یا چک لیست مندرج شده و در اطلاع مشتری یا کارفرما قرار گیرد. اطلاع دقیق مشتری از شرح فرایند علاوه بر این‌که به ارتقای اعتماد متقابل می‌انجامد، درک وی از فرایند و مراحل اجرایی آن را روشن‌تر کرده و قدرت مانور او برای تسهیل خدمات، کمک رسانی و مشاوره را افزایش می‌دهد. این امر همچنین به خودی خود بر اصل مساعی مشترک و کار گروهی صحه گذاشته و نقطه نظر مشتری نسبت به مجری عملیات انشعاب گرم هات تپ را مساعد می‌گرداند.

نگرش فرایندی و سیستمی، دخیل کردن تمامی اجزای مرتبط به کار و نیز عدم تداخل وظایف، اصول بهینه‌سازی فنی و اقتصادی کار هات تپ به حساب می‌آیند.

از آن‌چه ذکر شد این نتیجه حاصل می‌آید که مازاد بر پیش‌زمینه‌های فنی و اقتصادی، انجام موفقیت‌آمیز پروژه هات تپ مستلزم نگرش فرایندی است. مهارت فنی و توانمندی اقتصادی مجری عملیات هات تپ ابزارهای لازم انجام عملیات محسوب می‌شوند ولی رسوخ نگرش سنتی و سخت‌افزاری در مجموعه‌ی پیمانکار حکم پاشنه‌ی آشیل وی را خواهد داشت که در مواقع اضطراری و بحرانی مجموعه را مستعد دریافت ضربات فنی و اقتصادی می‌گرداند.