پنجشنبه 23 مهره 1394

افتخاری دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار

در جدیدترین پروژه‌ی اجرایی انجام گرفته توسط شرکت پیشگام صنعت ابزار در پتروشیمی مارون، پرسنل این شرکت موفق شدند عملیات انشعاب‌گیری هات‌تپ 18 اینچ روی خط لوله آب 32 اینچ را برای اولین بار در کشور، روی اتصال نیپل(Nipple) به ارتفاع 3/55متر بدون وقفه و  با موفقیت کامل به انجام رسانند.