پنجشنبه 11 شهریور 1395

موارد استفاده از هات تپ

هات تپ خطوط لوله معمولاً عملیات انشعاب‌گیری جدید از خطوط لوله حین جریان سیال درون لوله قلمداد می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد کاربرد انشعاب‌گیری گرم هات تپ صرفاً ایجاد انشعاب جدید روی خطوط لوله است. در حالی که عملیات هات تپ را می‌توان برای موارد متعدد به کار برد. در ادامه به بخشی از کاربردهای رایج این عملیات اشاره خواهد شد. البته لازم به ذکر است موارد کاربرد هات تپ فقط فاکتورهای زیر نمی‌باشند و بر حسب نیاز و اقتضاء دارای کاربردهای بیشماری خواهد بود:

 

نقطه نمونه‌گیری از محصول:

در برخی شرایط زمانی که در نقطه یا ناحیه‌ی مشخصی از خط لوله نیاز به نمونه‌گیری از محصول وجود دارد و منفذی برای دسترسی به سیال وجود ندارد، بهترین کار انجام عملیات هات تپ و انشعاب‌گیری با سایز کوچک جهت دسترسی به سیال درون لوله است. در صورتی که نیاز به تکرار نمونه‌گیری در طول بازه‌های زمانی مشخص احساس می‌شود، می‌توان در محل انشعاب یک شیر نصب کرد.

تست فشار سیال:

در برخی موارد که نیاز به تست فشار سیال در نقاط مشخصی احساس می‌شود انجام عملیات هات تپ بهترین راهکار برای دسترسی به سیال و تست فشار آن است. در این مورد می‌توان از طریق انشعاب‌گیری با سایز کوچک و نصب ابزارهای کنترلی نظیر گیج فشار و... محملی برای منترل دائم فشار سیال در محل مشخص فراهم می‌شود.

نصب کلید کنترل فشار:

کلید کنترل فشار ابزاری است برا کنترل و مدیریت فشار سیال در نقاط مشخص. معمولاً پیش از بهره‌برداری و حین طراحی پایپینگ، در این خصوص پیش‌بینی‌های لازم جهت نصب کلید کنترل فشار صورت می‌گیرد، اما در شرایطی که پس از بهره‌برداری خط به هر دلیلی کارفرما متقاعد به کنترل فشار خط در نقاط مشخصی می‌شود. در این شرایط انجام عملیات هات تپ بهترین راهکاری برای دسترسی به سیال محسوب می‌شود.

نصب فلومتر:

جریان سنج یا دبی سنج یکی از مهم‌ترین ملزومات صنایع مرتبط با خطوط لوله محسوب می‌شود. برای سنجش میزان دقیق جریان سیال درون لوله نیاز به وصل جریان سنج در محل مورد نیاز است. در این مورد نیز عملیات هات تپ روش مناسبی برای ایجاد انشعاب و نصب فلومتر در محل مورد نظر می‌باشد.

بازرسی خط لوله:

برای تخمین مشخصه‌های فنی مجموعه‌ی خط لوله، شامل لوله و سیال، انجام عملیات هات تپ توصیه می‌شود. گهگاه بنا به دلایلی نظیر خروجی‌هاس نامتعارف سیال، بهم ریختن آلیاژ، فشار و دمای سیال و مواردی نظیر این تیم کنترل کیفی ناچار به عیب‌یابی در نقاطی می‌شود که به هر دلیلی ممکن است روند جاری امور را مختل کنند.برای بازرسی این نقاط باید در درجه‌ی اول مجرای دسترسی به مجموعه در محل مورد نظر فراهم شود. در این خصوص نیز عملیات هات تپ دارای کاربرد است.

نصب سنسور ترموول:

همچون موارد فوق، جهت نصب ترموول روی خط لوله بمنظور افزایش مقاومت در مقابل خوردگی ناشی از فشار و ترکیب محلولی سیال، می‌توان از عملیات هات تپ استفاده کرد.

شناسایی سیال درون لوله:

در برخی موارد، بنا به هر دلیلی تیم کنترل کیفی یا مهندسی از سیال درون لوله در نقطه‌ی مشخص اطلاعی ندارند یا اطلاعات ارائه شده کامل و قابل اتکا نیست. همچنین امکان بازرسی سیال در نقاط خروجی و ورودی به هر دلیلی وجود ندارد. در این شرایط انجام عملیات هات تپ و دسترسی به سیال در نقطه‌ی مورد نظر مناسب‌ترین راهکار بنظر می‌رسد.

تخلیه خطوط لوله:

هرگاه بنا به هر دلیلی نظیر انجام تعمیرات اساسی و... نیاز به تخلیه خطوط لوله است. بمنظور افزایش مجراهای خروجی جهت تسریع کار، یا در نقاط کور خطوط لوله که با استفاده از ابزارهای جاری تخلیه امکان خارج کردن سیال از لوله وجود ندارد می‌توان با استفاده از عملیات هات تپ، انشعاب‌های جدیدی ایجاد کرده و با نصب شیر تخلیه، فرایند تخلیه لوله از سیال را تسریع کرد.

نقطه تخلیه هوا:

در صورتی که به هر دلیلی در بخشی از خط لوله هوا نفوذ کرده باشد، می‌توان بمنظور تخلیه‌ی هوا یک عملیات هات تپ روی خط انجام داده و با استفاده از انشعاب ایجاد شده هوای فشرده شده در لوله را تخلیه کرد.

 

چنان که اشاره شد، موارد استفاده از عملیات انشعاب داغ هات تپ به آیتم‌های فوق خلاصه نمی‌شود و چه‌بسا به هر دلیل ویژه‌ای کارفرما متقاعد به انجام عملیات شود، اما موارد فوق رایج‌ترین موارد کاربرد عملیات هات تپ محسوب می‌شوند. با این وجود، بیشترین مورد استفاده از عملیات انشعاب گرم هات تپ همچنان ایجاد انشعاب‌های جدید بمنظور توسعه خطوط لوله یا انجام تعمیرات روی بخش‌های از لوله است.