پنجشنبه 1 بهمن 1394

پیشگام صنعت ابزار در نمایشگاه کیش

شرکت پیشگام صنعت ابزار، تأمین کننده تجهیزات و مجری عملیات های هات تپ، استاپل (انسددا خط لوله)، فلنج فیسینگ و... در دوازدهمین نمایشگاه انرژی کیش به تاریخ 21 تا 24 دی حضور بهم رساند.